ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για κάθε Τμήμα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 10/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων.

Η εκτιμώμενη αξία όλων των ομάδων της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 884.355,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.096.600,20€).

Επιπλέον προβλέπεται δικαίωμα  προαίρεσης  εκτιμώμενης αξίας για όλες τις ομάδες της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 115.566,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 143.301,84€).

Η Συνολική Εκτιμώμενη αξία για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Προαιρέσεων ανέρχεται στα :   1.239.902,04  ευρώ.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 171142) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: : Τμ. Προμηθειών Μακρής Παναγιώτης τηλ: 213.2038.099, email: pmakris@maroussi.gr, και

για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές , κλπ: : Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Aρμόδιος υπάλληλος: Κάτσαρης Βασίλειος email: vkatsaris@maroussi.gr

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Η προκήρυξη σύμβασης υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 , ώρα 07:50 π.μ. , µε επίσημη ονομασία: GR-ΜΑΡΟΥΣΙ: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού και με προσωρινό αριθμό αναφοράς ENOTICES-ECAS_n0081s74/2022-138239 .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται παραρτήματα σε PDF και WORD.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΕΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/10/2022

Ανακοίνωση Διακοπή λειτουργίας

ΜΕΤΑΘΕΣΗ

13/10/2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

1 – ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΙΔΕΡΗΣ

3 – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΜΠΕΞ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

5 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IMPEX ΑΒΕΕΕ

6 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ

7 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

8 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΙΜΠΕΞ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο