Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια στοιχείων αστικού εξοπλισμού

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 59.991,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 07/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 07/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 27η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΣΩΦΩΨ9-ΞΧΛ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC006554559

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω5Α0ΩΨ9-ΦΥ1

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο