Συνδρομές για την ανανέωση του Antivirus, του Συστήματος Διαχείρισης Η/Υ και του Τείχους Προστασίας

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για κάθε μία από τις ομάδες υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 4/2024 μελέτης του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με κωδικό διαγωνισμού 352887, και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (64.530,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού ογδόντα χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και είκοσι λεπτών (80.017,20 €) σύμφωνα με την 4/2024 μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 5η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2

espd-request-v2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Μετάβαση στο περιεχόμενο