ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» προϋπολογισμού 359.909,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 196347.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 25η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 03 Μάϊου 2023, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Διακήρυξη

Μελέτη Έργου

Περιληπτικη Διακήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο