ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 87051.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 16-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 23-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο