Προσωπικά Δεδομένα, Υπεύθυνος Προστασίας

Print Friendly, PDF & Email

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων)

1. Ο Δήμος Αμαρουσίου, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του. Για τους σκοπούς της παρούσας ο Δήμος Αμαρουσίου αναφέρεται ως “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Αμαρουσίου είναι η εταιρεία KAPA CONSULTING με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. +30 210-68.55.245 & e-mail: dpo@maroussi.gr

3. Ο Δήμος Αμαρουσίου, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία γ’ και ε’ του ΓΚΠΔ. Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

4. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

5. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και δικαιώματος στην φορητότητα των δεδομένων.

6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. Mε το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) του Δήμου Αμαρουσίου:
KAPA CONSULTING
τηλ. +30 210-68.55.245
e-mail: dpo@maroussi.gr
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο