Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων για την περίοδο 2016-2017

Print Friendly, PDF & Email
Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα προβεί στην πρόληψη έως εκατόν δώδεκα (112) καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-μοντέρνες τέχνες) με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος για τη λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων της Επιχείρησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2016-2017.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-12-2016
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 14-12-2016
 
 

Νεότερη Ανακοίνωση 21/12/2016:

Σε συνέχεια της από  07-12-2016 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόληψη έως εκατόν δώδεκα (112) καθηγητών µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά-χοροί-µοντέρνες τέχνες) µε σύµβαση µίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας µέχρι ένα (1) έτος για τη λειτουργία των µουσικών και καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τµηµάτων της Επιχείρησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, για την περίοδο 2016-2017, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης.

Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιχείρηση ποσό Ευρώ πενήντα (€ 50,00), που θα επιστραφεί στον ενιστάµενο, µόνο στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038245-200 (ώρες 09:00-14:00) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Νεότερη Ανακοίνωση 30/12/2016:

Σε συνέχεια της από  07-12-2016 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόληψη έως εκατόν δώδεκα (112) καθηγητών µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά-χοροί-µοντέρνες τέχνες) µε σύµβαση µίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας µέχρι ένα (1) έτος για τη λειτουργία των µουσικών και καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τµηµάτων της Επιχείρησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, για την περίοδο 2016-2017 , η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς  Πίνακες Κατάταξης.

Στη συνέχεια, η Επιχείρηση θα επικοινωνήσει με τους επιλεχθέντες και θα τους καλέσει να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), διάρκειας µέχρι ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009) και το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ.176/τ΄Α/16-12-2015) Κεφάλαιο Β’: «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.»

Νεότερη Ανακοίνωση 09/01/2017:

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 995/07-12-2016 σχετικής προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων, για την περίοδο 2016-2017, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), αναρτώνται οι τελικοί πινάκες προσληπτέων.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο