Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων

Print Friendly, PDF & Email

Νεότερη Ενημέρωση 02-04-2018
 
H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ εγκρίνει την κατάρτιση και έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη µε 
συµβάσεις µίσθωσης έργου ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 244/28-02- 2018 σχετικής προκήρυξης της Επιχείρησης.
Οι καθηγητές των ανωτέρω οριστικών πινάκων θα καλεστούν με βάση και τις ανάγκες των τμημάτων που τελικά θα προκύψουν σχετικά με τη ζήτηση
και την κάλυψη των θέσεων, με σκοπό την κατάρτιση των τελικών πινάκων προσληπτέων-διοριστέων και θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου
(Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι 30-06-2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009. 
 
Πρακτικό 12ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
 
 
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%95%CE%A46465%CE%A4%CE%92%CE%9E-%CE%935%CE%96

 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα προβεί στην πρόληψη έως τεσσάρων (4) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας
μέχρι 30-06-2018, για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου
από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2018.
 
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:02-03-2018
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων:12-03-2018
 
Νεότερη Ενημέρωση 19-03-2018 

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ εγκρίνει την κατάρτιση και έγκριση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη µε συµβάσεις µίσθωσης έργου ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 244/28-02- 2018 σχετικής προκήρυξης της Επιχείρησης.

Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων, ήτοι από την 20-03-2018 ηµέρα Τρίτη µέχρι και την 22-03-2018 ηµέρα Πέµπτη, στα γραφεία της Επιχείρησης.  

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο