Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022

Print Friendly, PDF & Email

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως έντεκα (11) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-09-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-10-2021

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΣΕΠ Α2 07 12 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2021-2022 ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΗΥ 21-22 ΑΔΑ

08-10-2021 Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ)

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.1487/21-09-2021  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)  εργασίμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι από τη Δευτέρα 11-10-2021 μέχρι και την Τετάρτη 13-10-2021και ώρες από την 09:00π.μ. μέχρι την 14:00 μ.μ.  στα γραφεία της Επιχείρησης (Βασ. Σοφίας αρ. 85 – 1ος όροφος). Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της Επιχείρησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2021-2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 2021-2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 2021-2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 2021-2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

18-10-2021 Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ)

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.1487/21-09-2021  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2021-2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο