ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 23-24

Print Friendly, PDF & Email

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως έντεκα (11) ατόμων για την πλήρωση  θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.- με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2023-2024, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 20-10-2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2023

Αίτηση Συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής

Προκήρυξη Ξένων Γλωσσών, Ελλ. Γλ. & ΗΥ ΑΔΑ

Περίληψη Προκήρυξης Ξένων Γλωσσών, Ελλ. Γλ. & ΗΥ ΑΔΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03-11-2023

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής (Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ)

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.1.762/17-10-2023  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)  εργασίμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από τη Δευτέρα 06-11-2023 μέχρι και την Τετάρτη 08-11-2023 (μέχρι και τις 14.00 μ.μ.). Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 85, 1ος όροφος, τηλ. 210-8056314-5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 π.μ. μέχρι τις 16:00 μ.μ.) και συγκεκριμένα τη Τετάρτη 08-11-2023 μέχρι και τις 14.00 μ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

13-11-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο