Πρόσληψη μέσω του Κέντρου για την UNESCO στην Ελλάδα (Center for UNESCO in Greece) προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσληψη μέσω του Κέντρου για την UNESCO στην Ελλάδα (Center for UNESCO in Greece) προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.


Το Κέντρο για την UNESCO στην Ελλάδα (Center for UNESCO in Greece) στo πλαίσιo της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους),  ανακοινώνουν την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 5 μηνών.
 
Ακολούθως, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΚΟΧ.1» και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά MONON ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση : ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Τ.Θ. 70816, ΒΟΥΛΑ, Τ.Κ. 16605 (ΓΙΑ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) αναγράφοντας στον φάκελο τον αριθμό της Ανακοίνωσης.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΚΟΧ.1» και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Τ.Θ. 70816, ΒΟΥΛΑ, Τ.Κ. 16605 (ΓΙΑ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) αναγράφοντας στον φάκελο τον αριθμό της Ανακοίνωσης.


Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 06/09/2012
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 15/09/2012


Αίτηση Υποψηφίου
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
Δελτίο Τύπου ΜΚΟ
Αναλυτική Προκήρυξη


——————————————- 


Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 79.901/1/2012 προκήρυξης του Κέντρου για την Unesco στην Ελλάδα.


Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 79.901/1/2012 προκήρυξης του Κέντρου για την Unesco στην Ελλάδα για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής , Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’.


Δημοσιοποίηση Προσληπτέοι
Δημοσιοποίηση Κατάταξη ΑΜΚΑ
Δημοσιοποίηση Απορριπτέοι
Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων
Εντυπο αποδοχής πρόσληψης

Μετάβαση στο περιεχόμενο