Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου με θητεία,σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4γ, του άρθρου 6, του Ν. 4555/2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από ιδίους πόρους.

Print Friendly, PDF & Email

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη ενός  (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου με θητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4γ,

του άρθρου 6, του Ν. 4555/2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από ιδίους πόρους.


20-01-2020: Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου με θητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4γ, του άρθρου 6, του Ν. 4555/2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από ιδίους πόρους.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.2073/30-12-2019  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου με θητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4γ, του άρθρου 6, του Ν. 4555/2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από ιδίους πόρους.

H Επιχείρηση ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αρίθ.01/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι από την 21-01-2020 ημέρα Τρίτη µέχρι και την 23-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρες από την 10:00π.μ. μέχρι την 16:00 μ.μ.  στα γραφεία της Επιχείρησης (Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα – 2ος όροφος). Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Για τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ


Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 02-01-2020

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 13-01-2020

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο