Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας από 10.02.2022 έως 31.05.2022, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Οι κενές θέσεις ασκουμένων δικηγόρων που θα καλυφθούν είναι τέσσερεις (4) και θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται αποκλειστικά σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω EMAIL στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου (protokollo@maroussi.gr), εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr). Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, αυτή λήγει στις 15.00’. Τα αποτελέσματα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (07/02/2022)

Οι ακόλουθες αιτήσεις γίνονται δεκτές:

  1. αριθ. πρωτ. 6139/27.1.2022
  2. αριθ. πρωτ. 7893/1.2.2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο