Πρόσκληση του Δήμου Αμαρουσίου για εγγραφή των δικαιούχων στη Δομή ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Print Friendly, PDF & Email

Μετά την επιτυχή ένταξη της Δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Αμαρουσίου  (οδός Ζήνωνος Ελεάτου, Μαρούσι) στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Δήμος Αμαρουσίου προσκαλεί τις γυναίκες, που είναι μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία και πληρούν τις προϋποθέσεις  να εγγράψουν τα τέκνα τους στην Δομή, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες, στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία. Για τους άνδρες, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας (όπου απαιτείται).


Το πρόγραμμα  συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.


Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α)
να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.


Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» μπορεί να υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2013 έως τις 2/8/2013 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ  στην οδό Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα.


Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).


Περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για την συμπλήρωση των αιτήσεων στα γραφεία του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, κα Σοφία Κοτσοβού τηλ.  213 – 2031949.

Μετάβαση στο περιεχόμενο