ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

Print Friendly, PDF & Email

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 722/2022  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 6ΦΥΔΩΨ9-ΓΝΛ), σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση πρόσκλησης για την ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή  της υδραυλικής μελέτης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», αναρτάται η με αρ. πρωτ.  13988/ 13-02-2023 πρόσκληση.

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο