ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ Δ.Ι. ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

Print Friendly, PDF & Email

 

         Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε σε δύο (2) συνεχείς δημοσιεύσεις την παρακάτω ανακοίνωση και να μας στείλετε τέσσερα (4) φύλλα εφημερίδων ανά δημοσίευση.

                                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Καλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της «υπό ένταξη στο σχέδιο» περιοχής «ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» του Δήμου Αμαρουσίου, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 93027/7188/15-11-94 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 877Β/94) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4315/14 (ΦΕΚ 269/Α/14):

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 28/5/2014 και τα συνοδεύοντα αυτά Τοπογραφικά Διαγράμματα.

2. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των σημερινών ιδιοκτητών.

4. Κτηματολογικό φύλλο της ιδιοκτησίας.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης.

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 162/Α/3-10-94) και τον Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 25 του άρθρου 42 του Ν.4030/2011 για την ιδιοκτησία.

   

Η Προϊσταμένη

      Της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

 

 

                      Π.Καβάγια

                 Αρχ.Μηχανικός

 

Ο Συντάξας                Ο Προϊστάμενος

                                  Τμ. Πολ.Σχεδιασμού

 

 

Π.Κάππας                  Γ.Τσιτσιμπάσης

                                Τοπ.Μηχανικός Τ.Ε.

Εσωτ. διανομή:

Π.Κάππας / Τμ.Πολ/κου Σχεδιασμού

 

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο