Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς  μέχρι την 16η  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. , συνολικού προϋπολογισμού  8.008,86 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%).

Η ανάθεση της προμήθειας αυτής θα γίνει  κατ’ εξαίρεση με απευθείας ανάθεση λόγω επείγουσας ανάγκης, µε κριτήριο κατακύρωσης για όλα τα είδη οπωροπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να συμμετέχουν στο σύνολο των ειδών της προμήθειας

Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς  ΑΔΑ:   6ΙΤΥΩΨ9-Ι89
Μετάβαση στο περιεχόμενο