Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών πληροφορικής

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς μέχρι την 18η Μαίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για τη προμήθεια ειδών πληροφορικής κλπ. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τα είδη των ομάδων:
8 (υλικά αναβάθμισης υπολογιστών),
9 (Σαρωτής εγγράφων),
10 (Οθόνη Η/Υ),
11 (Λοιπά είδη Πληροφορικής),
13 (Πολυμηχάνημα σχεδίων) και
15 (Ψηφιακή υπογραφή),
όπως αναλυτικά αναφέρονται στη με αρ. 3/2015 μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρ. Δυναμικού του Δήμου, λόγω κήρυξης άγονου προηγούμενου ανοικτού διαγωνισμού για τα παραπάνω είδη.

Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ΑΔΑ: 6ΡΙΟΩΨ9-ΕΥ4

Περισσότερες πληροφορίες, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων θα βρείτε στην αρχική διακήρυξη:
http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=283&newsid=29039
Μετάβαση στο περιεχόμενο