Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη Διενέργεια Δημόσιας, Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διακηρύσσει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη Διενέργεια Δημόσιας, Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, η οποία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, στα γραφεία της Επιχείρησης, εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος Αμαρουσίου, επί των οδών Βασ. Σοφίας, αρ. 9 & Δημ. Μόσχα,  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας Ακινήτων της Επιχείρησης, για τη στέγαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης (2ος όροφος του Δημαρχιακού Καταστήματος), πλην του τιμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 01-07-2020 και ώρα 16:00 μ.μ. σε σφραγισμένους φακέλους και με αριθμό πρωτοκόλλου, διαφορετικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός της παραπάνω εικοσαήμερης προθεσμίας, γεγονός το οποίο, στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς θεωρείται εκπρόθεσμη.

ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης: 6ΚΥ5465ΤΒΞ-ΛΓΞ

ΑΔΑ Όρων Διακήρυξης : ΨΜ1Χ465ΤΒΞ-Φ43

Μετάβαση στο περιεχόμενο