ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του σε πρόγραμμα Συλλογής και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαια)- Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Για την συγκεκριμένη δράση έχει ληφθεί η απόφαση 37/2018 Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την συμμέτοχή σε πρόγραμμα Συλλογής – Μεταφοράς προς ενεργειακή αξιοποίηση χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων και στην συνέχεια με την υπ΄αριθμ. 229/2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ΑΔΑ:62Ν4ΩΨ9-0ΔΒ εγκρίθηκε η συγκεκριμένη δράση.

Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), μέσω της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης των υλικών και στη μείωση στο ελάχιστο της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική ταφή, με σαφή κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ειδικότερα, η υλοποίηση των προγράμματος αυτού είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα και προστασία του Περιβάλλοντος. Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια (βρώσιμα έλαια και λίπη-τηγανέλαια), τα οποία προκύπτουν ως κατάλοιπο της παραγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων εστίασης, νοσοκομείων, νοικοκυριών, όταν καταλήγουν στην αποχέτευση, προκαλούν προβλήματα, όπως:

 • Ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα
 • Εμποδίζουν την επεξεργασία των λυμάτων και αυξάνουν τις δαπάνες συντήρησης του δικτύου
 • Φράζουν τις σωληνώσεις και προκαλούν δυσάρεστες οσμές
 • Η απόρριψη ενός λίτρου τηγανέλαιου στην θάλασσα μπορεί να μολύνει μέχρι και 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας

Η λύση για την ορθή διαχείριση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών είναι η ενεργειακή τους αξιοποίηση, καθώς μπορούν να μετατραπούν σε βιοντίζελ (biodiesel), ένα ανανεώσιμο βιοκαύσιμο, με χημική διεργασία.

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια που παράγονται εντός των ορίων του Δήμου (από νοικοκυριά και εστιατόρια) θα συλλέγονται σε  δημόσιους  – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και σε άλλους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του, στους οποίους θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι συλλογής των βρώσιμων λιπών και ελαίων.

Η συλλογή των ειδών από τους ειδικούς κάδους θα πραγματοποιείται με έξοδα και προσωπικά μέσα της εταιρείας.

Τα μεταφορικά και τυχόν λοιπά έξοδα, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο της εταιρείας.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), άρθρο 75 § Ι, εδάφιο β, περίπτωση 4 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”
 2. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) άρθρο 94, §1, εδάφιο 25 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 3. Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”
 4. Ν. 4555/2018 – (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
 5. Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
 6. Νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων»
 7. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39 της 31.8.2020  (ΦΕΚ 185/Α/29-9-2020) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)».
 8. Η 296/2021 και ΑΔΑ: 994BOPO5-KBI απόφαση Eκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ περί επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Δήμου Αμαρουσίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και του Κ.Ο.Κ. περί καθαριότητας και μεταφοράς μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
 2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί να διαχειριστεί κατ΄ ελάχιστον  απόβλητα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τους κωδικούς  του  Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), ήτοι ΕΚΑ 20 01 25
 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σύστημα συλλογής- μεταφοράς και διαχείρισης βρώσιμων λιπών &ελαίων Η μονάδα θα διαθέτει Άδεια λειτουργίας σε ισχύ και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή έγκριση υπαγωγή σε Πρότυπες– Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
 4. Τα οχήµατα µεταφοράς θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες, αποδεικτικά πληρωµής για τα τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, έντυπο ΚΤΕΟ και να είναι κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονοµικές διατάξεις. Οι οδηγοί/χειριστές να έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδήγησης και εµπειρία.
 5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συνεργασία με μηχανικό ειδικότητας προστασίας του περιβάλλοντος ή μηχανολόγο μηχανικό ή αντίστοιχη άλλη ειδικότητα
 6. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας (5) ετών με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής , με δυνατότητα παράτασης (μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου) για ισόχρονο διάστημα. Μετά από την ανανέωση και πριν την λήξη της 5ετίας, στην περίπτωση που συμφωνούν και οι δύο πλευρές, ανανεώνεται επ’ αόριστον.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν και να καταθέσουν όλα τα παρακάτω:

 1. Φάκελο προσφοράς όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των βρώσιμων λιπών & ελαίων (τηγανελαίων), καθώς και το είδος ανταποδοτικού για το Δήμο οφέλους. Σε περίπτωση προσφοράς επιστροφής σε είδος, το κόστος  μεταφοράς στην έδρα του Δήμου, αναλαμβάνει ο ανάδοχος.
 2. Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4685/2020: «….Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
 3. Να διαθέτουν καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 Κ.Υ.Α (Β’ 2992) όπως ισχύει (άρθρο 85 του Ν.4685/2020).
 4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σύστημα συλλογής- μεταφοράς και διαχείρισης βρώσιμων λιπών & ελαίων. Η μονάδα θα διαθέτει Άδεια λειτουργίας και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ( Α.Ε.Π.Ο. ) ή έγκριση υπαγωγή σε Πρότυπες – Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σε ισχύ στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται  απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων όπως περιγράφονται στον Ε.Κ.Α. που αναφέρονται στην  παρούσα .
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα και ότι πληρούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
 6. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης , ή ισοδύναμο αυτού.
 7. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης ή ισοδύναμο αυτού.
 8. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης  επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ISO 45001) από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης ή ισοδύναμο αυτού.
 9. Πιστοποιητικό συστήματος κριτηρίων αειφορίας (ISCC EU) για την αλυσίδα βιοκαυσίμων (τηγανέλαια).
 10. Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ, αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας) του απαιτούμενου εξοπλισμού (βυτιοφόρα ή/& φορτηγα , κλπ ).

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου, Β.Σοφίας 9 και Δ.Μόσχα με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ»   υπόψιν  Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» και με καταληκτική ημερομηνία  την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2022  στις 14:00 μμ).

Πληροφορίες: Αθανασία Κουρετζή

Τηλ. επικοινωνίας:  210 80 23 729 – 210 80 26 762

e-mail: synergeia@maroussi.grkouretzi@maroussi.gr

Ο Ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να καταθέσει ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Φορολογική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)
 • Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο