ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του σε πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του. Για την συγκεκριμένη δράση έχει ληφθεί η απόφαση 95/2016 Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την συμμέτοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών ελαίων των οχημάτων – μηχανημάτων του δήμου και στην συνέχεια με την υπ΄αριθμ. 138/2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ΑΔΑ:6ΞΕ3ΩΨ9-ΟΗΕ εγκρίθηκε η συγκεκριμένη δράση.

Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), μέσω της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης των υλικών και στη μείωση στο ελάχιστο της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική ταφή, με σαφή κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ειδικότερα, η υλοποίηση των Προγράμματος αυτού θα έχει τα εξής αναμενόμενα οφέλη για το Δήμο:

 • Απαλλαγή του ΧΥΤΑ από έναν τεράστιο και επιβαρυντικό όγκο χρήσιμων υλικών, με αποτέλεσμα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη
 • Επιπλέον δε, δημιουργεί πρόσθετη αξία στα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, πράγμα που κατ’ επέκταση μειώνει τις ανάγκες κατανάλωσης αργού πετρελαίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να καταθέσουν φάκελο, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι αδειοδοτημένες για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.

H ενδεικτική ποσότητα που εκτιμάται ότι θα συλλεχθεί κατά την διάρκεια του έτους είναι 1.500 lt. Η ποσότητα είναι κατ’ εκτίμηση και μπορεί να υποστεί αυξομείωση.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ

(Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

13.01.11

 

13.02.05

 

 

13.02.06

Συνθετικά υδραυλικά έλαια

 

Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

 

Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

 

Τα υλικά θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 41 και για  χρονικό διάστημα τριών  (3)  ετών. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος, με τους ιδίους ως άνω όρους, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και εφ’ όσον δεν έχει χωρήσει καταγγελία της σύμβασης.

Η εργασία θα γίνει με επιλογή αδειοδοτημένης εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, δηλαδή συλλογή – μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία, και έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρεται η  προσφορά  σε ανταλλάξιμο προϊόν (υδραυλικό λάδι ISO 68) ανά λίτρο χρησιμοποιημένου μηχανικού ελαίου και να διαθέτουν:

 • Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς Α.Λ.Ε
 • Αποδεικτικά εγγραφής και καταχώρισης της εταιρείας στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ).
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, ύψους κατ’ ελάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.
 • Πιστοποιήσεις της εταιρείας κατά ISO 9001 και ISO 14001 .
 • Εγγραφή της εταιρείας στο αντίστοιχο επιμελητήριο ώστε να αποδεικνύεται η επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών
 • Οικονομική προσφορά

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον παραπάνω τομέα ανακύκλωσης  και  να υποβάλουν  σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρεται η  προσφορά,  της τιμής μονάδας σε Ευρώ ανά λίτρο χρησιμοποιημένου μηχανικού ελαίου, διαθέτουν δε βεβαίωση συμμετοχής τους σε Συλλογικό Σύστημα για τη χρονική διάρκεια συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και με την υποχρέωση να την ανανεώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα θα πρέπει να εμπεριέχονται σε κλειστό φάκελο συμμετοχής.

Η εταιρεία που θα πλειοδοτήσει θα αναλάβει σε συνεργασία με τον Δήμο, την ολοκληρωμένη διαχείριση και ειδικότερα:

 • Τη δωρεάν τοποθέτηση δύο (2) ειδικών κάδων συλλογής συγκεκριμένων προδιαγραφών των ειδών αυτών, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου.
 • Τη συλλογή των ειδών από τους ειδικούς κάδους με έξοδα και προσωπικά μέσα της εταιρείας.
 • Σε αντάλλαγμα, ο Δήμος επιβραβεύεται ανα τιμή μονάδας ευρώ/λίτρο.

.               Τα χρησιμοποιημένα μηχανικά έλαια  θα αποσύρονται από τον χώρο του Δήμου με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα εκδίδει ό,τι παραστατικά απαιτούνται για την περίσταση από τη νομολογία.

Ομοίως ο ανάδοχος θα τηρεί τη διαδικασία παραλαβής – παράδοσης, συνοδευόμενα πάντα από το νόμιμα παραστατικά.

Τα μεταφορικά και τυχόν λοιπά έξοδα, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι η  προσφορά με τη μεγαλύτερη επιβράβευση ανά τιμή μονάδας ήτοι ευρώ ανά λίτρο χρησιμοποιημένου μηχανικού ελαίου.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου , Β.Σοφίας 9

και Δ.Μόσχα με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ  – ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ»,     υπόψιν  Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» και   με καταληκτική ημερομηνία  την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022  στις 14:00 μμ).

Πληροφορίες: Αθανασία  Κουρετζή

Τηλ. επικοινωνίας:  210 80 23 729 – 210-8026762

e-mail: synergeia@maroussi.grkouretzi@maroussi.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο