ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ )ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου  συγκέντρωσε στο Αμαξοστάσιο του ΟΑΚΑ, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Πιτταρά, κάδους απορριμμάτων πλαστικούς και μεταλλικούς, οι οποίοι δεν είναι πλέον λειτουργικοί και έχουν αποσυρθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  προς καταστροφή (ανακύκλωση).

Τα ανωτέρω είδη κρίνονται ως ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση, είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω βλάβης, με ασύμφορο κόστος ανταλλακτικών ή επισκευής.

Η «Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία» συνεδρίασε στις  02/12/2020, συντάσσοντας το από 02/12/2020 Πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα παρακάτω κινητά αντικείμενα και γνωμοδότησε ομόφωνα για την καταστροφή τους (ανακύκλωση).

Με την υπ΄ αριθμ. 3/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η καταστροφή (ανακύκλωση) των κάδων αυτών (ΑΔΑ: ΩΚΛΚΩΨ9-ΤΗΙ)Ειδικότερα, η περιγραφή των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων και οι αντίστοιχες ποσότητες είναι οι ακόλουθες:

   Α. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  1. Κάδοι πλαστικοί     660  lt       Τεμάχια          74
  2. Κάδοι πλαστικοί     770  lt       Τεμάχια             7
  3. Κάδοι πλαστικοί    1100 lt         Τεμάχια          75
  4. Κάδοι μεταλλικοί    770  lt        Τεμάχια        137

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες  να υποβάλουν  σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρεται η  προσφορά  σε ανταλλάξιμο προϊόν, σε ποσότητα η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστον:

  • Για κάθε δώδεκα (12) πλαστικούς κάδους απορριμμάτων συγκεκριμένης χωρητικότητας, έναν (1) καινούριο πλαστικό κάδο απορριμμάτων αντίστοιχης χωρητικότητας, πλήρη με σύστημα ποδομοχλού ανοίγματος καπακιού και τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Αμαρουσίου.
  • Για κάθε τόνο (tn) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, έναν (1) πλαστικό νέο κάδο απορριμμάτων 1100 lt με τα ίδια ως άνω χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία που θα πλειοδοτήσει θα αναλάβει, σε συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και παρουσία της «Επιτροπής  καταστροφής αντικειμένων του Δήμου» που δεν έχουν καμία αξία, την απομάκρυνση των υλικών και την παράδοση των ανταλλάξιμων ειδών, εάν είναι εφικτό την ίδια ημέρα. Σε άλλη περίπτωση, θα οριστεί ημερομηνία παραλαβής των ανταλλάξιμων ειδών, με ενημέρωση της εν λόγω Επιτροπής προκειμένου να παρίσταται, εφόσον το επιθυμεί.

Ο ανάδοχος θα τηρήσει  τη διαδικασία παραλαβής – παράδοσης των υλικών και θα εκδώσει  τα νόμιμα παραστατικά για την περίσταση.

Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να εμπεριέχονται σε κλειστό φάκελο συμμετοχής (στον οποίο θα αναγράφεται: Προς  Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών).

Σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, επί των οδών Βασ. Σοφίας  9 και Δ. Μόσχα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2021 (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.).

Πληροφορίες: Αθανασία  Κουρετζή

Τηλ. επικοινωνίας:  210 80 23 729 – 210 80 26 762

e-mail: kouretzi@maroussi.gr

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο