Πρόσκληση Δημάρχου για την πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων

Print Friendly, PDF & Email

«Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους,διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα​ οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ανάρτησης της παρούσας

Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.maroussi.gr).

Ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης άσκησης των επιλεγέντων με την παρούσα πρόσκληση ασκουμένων δικηγόρων είναι η 1η Δεκεμβρίου 2021.

Οι κενές θέσεις ασκουμένων δικηγόρων που θα καλυφθούν είναι έξι (6) και θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται αποκλειστικά σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω EMAIL στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου (protokollo@maroussi.gr), εντός δέκα (10) ημερών

από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr). Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, αυτή λήγει στις 15.00’. Τα αποτελέσματα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr).»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο