ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο αυτής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. 63707/05.08.2022 μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 99.572,00  € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 170237) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: : Τμ. Προμηθειών Μακρής Παναγιώτης τηλ: 213.2038.099, email: pmakris@maroussi.gr, και

για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές , κλπ: : Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων, Aρμόδιος υπάλληλος: Μαναχιάρη Θεολογία email:liam@maroussi.gr

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 80.300,00€ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  1.606,00 €.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται παραρτήματα σε PDF και WORD.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο