ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ, ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός  άνω των ορίων δημόσιος  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ, ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 33/2023 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί έναντι του ποσού των τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (383.223,80€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα ενός  λεπτού (475.197,51€) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 244125) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 27η Νοεμβρίου 2023 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 1η  Δεκεμβρίου 2023  και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων – υποομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 383.223,80 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  7.664,48 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια ήτοι κατά διακόσιες σαράντα  (240) ημέρες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω  διάρκεια , ο Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από λήξη της διάρκειας, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η προκήρυξη σύμβασης υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 19η  Οκτωβρίου 2023 µε επίσημη ονομασία: GR-Μαρούσι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ, ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ και µε Αριθμό No_Doc_Ext : 2023-168664.

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 23PROC013629247

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΨΘ6ΦΩΨ9-4ΨΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

espd-request-v2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

20/11/2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

21/11/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο