ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 2.654.840,00€  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων τα οποία αναφέρονται στην εκάστοτε τεχνική προδιαγραφή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η δαπάνη για την προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα καλυφθεί, τόσο από την επιχορήγηση του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΔΜΟΣ ΙΙ, όσο και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αμαρουσίου.

 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 103561) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021   και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας(μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω109ΩΨ9-7Τ8

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC007918064

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΩ17ΩΨ9-ΑΦ2

ΚΗΜΔΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης: 20PROC007918342

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε WORD.

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α3

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α4

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α5

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α6

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α7

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α8

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Β1

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Β2

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Β3

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Β4

ΥΠΟΔ _ΟΙΚ _ΠΡΟΣ_ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Β5

 

Διευκρινήσεις (18/01/2021)

Απάντηση Διευκρινίσεων

Αίτημα Διευκρινίσεων Ι

Αίτημα Διευκρινίσεων ΙΙ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο