«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» – «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α6 Α7 Α8»

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» – «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α6 Α7 Α8», συνολικού προϋπολογισμού 157.480,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων τα οποία αναφέρονται στην εκάστοτε τεχνική προδιαγραφή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η δαπάνη για την προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα καλυφθεί, τόσο από την επιχορήγηση του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, όσο και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 108917) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021   και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας(μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω579ΩΨ9-466

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC008486109

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΡΙ6ΩΨ9-ΚΓ4

ΚΗΜΔΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης: 21PROC008486360

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε WORD.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο