ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ και  Δ,   και προϋπολογισμού  69.586,32 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 13.468,32 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), την 11η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών),, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εκατό ογδόντα (180)  από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ψ7Π6ΩΨ9-ΘΥ6

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 19PROC005753344

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΖΤΚΩΨ9-ΜΗΦ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο