Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ και  Ε  που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 19 /2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 19 /2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (58.304,70 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (72.297,83 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 10:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ψ19ΣΩΨ9-8Ψ6

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω2Ν0ΩΨ9-ΖΚ0

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α 2020

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ B 2020

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ 2020

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ 2020

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο