ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο αυτής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμό 30/2021 μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 689,793.76 € (ΟΜΑΔΑ Α: 399,988.54 € + ΟΜΑΔΑ Β: 59,991.60 €+ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Α+Β:229.813,62 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 136207) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 07 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος ποσού επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (7.419,03 €).

ΑΔΑΜ Προκήρυξης Ε.Ε. : 21PROC009124563

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC009126485

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΥΣ7ΩΨ9-ΚΟ0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε WORD.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ_MESE

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

24/09/2021

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο