Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Print Friendly, PDF & Email

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 24/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 24/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (59.989,56 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πέντε λεπτών (74.387,05 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 25η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΥΚΙΩΨ9-ΧΕΛ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 64ΖΑΩΨ9-ΒΛΑ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε βάσει της υπ’αριθμόν 382/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
(αρ.πρωτ: 30871-14/8/2020, ΑΔΑ:ΩΥΩΟΩΨ9-15)

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο