Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

Print Friendly, PDF & Email

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 30/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 30/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (59.989,56 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πέντε λεπτών (74.387,05 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΞΡΥΩΨ9-Ζ8Π

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΓΡΤΩΨ9-ΖΦΖ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

11-09-2020 Έγγραφο διευκρινήσεων πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο