ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.», με κριτήριο κατακύρωσης 1.Η προμήθεια για τα είδη των παρακάτω ομάδων θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή):

1α)Για την ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Συγκεκριμένα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερης τιμής) ανά λίτρο (μονάδα μέτρησης). Τυχόν μείωση της ποσότητας του γάλακτος λόγω μεταβολής των υπαλλήλων προς τα κάτω (απόλυση, αποχώρηση, λήξη σύμβασης κ.λ.π.) δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης στον ανάδοχο μέχρι την λήξη της σύμβασης. Δηλαδή σε περίπτωση διακοπής συμβάσεων των ΙΔΟΧ ή λήξης των ασφαλιστικών μέτρων ή παραίτηση υπαλλήλων κλπ η ποσότητα του γάλακτος που θεωρητικά θα προσκόμιζε ο ανάδοχος, δεν θα παραδοθεί στην υπηρεσία και ως εκ τούτου ο ανάδοχος δεν θα πάρει την ανάλογη αποζημίωση.

Σημειώνουμε πως ο αριθμός των 722 (επτακοσίων είκοσι δύο) δικαιούχων έχει προκύψει από την λίστα, που συντάχθηκε και μας παραδόθηκε σε συνεργασία με την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων πριν την κατακύρωση της προμήθειας του γάλακτος έχει αυξηθεί, θα εφαρμόσουμε το άρθρο 105 παρ.1 και το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Το άρθρο 105 παρ. 1 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αναφέρει:“…Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή”.

1β) Για την ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

1γ)Για την ΟΜΑΔΑ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1δ) Για την ΟΜΑΔΑ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη:

2 α της ΟΜΑΔΑΣ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,

2βτης ΟΜΑΔΑΣ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ,

2γ της ΟΜΑΔΑΣ 6 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.

3.Για τα είδη της ομάδας 5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ :

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της Ομάδας 5 Είδη Παντοπωλείου, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των περιπτώσεων 3.1 και 3.2:

3.1 Της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή):

3.1.1. της υποομάδας 5.1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 13 % εκτός των παρακάτω προϊόντων – ειδών :

 • ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 53-63 gr,
 • ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 5ltr ΕΧΤRΑ,

3.1.2 της υποομάδας 5.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 24 %

3.1.3 της υποομάδας 5.6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 13 % ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ

3.1.4 της υποομάδας 5.7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ εκτός του παρακάτω προϊόντος –  είδους :

 • Ελαιόλαδο 5 λίτρων extra

3.1.5 της υποομάδας  5.8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  με ΦΠΑ  24% ΚΑΠΗ

3.1.6 της υποομάδας 5.9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 13% ΚΑΠΗ

3.2.και της πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής του μεγαλύτερου ποσού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα προϊόντα – είδη:

3.2.1 της υποομάδας 5.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13 % ΤΑ ΕΙΔΗ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

 • ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 53-63 gr,
 • ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 5ltr ΕΧΤRΑ,

3.2.2  της υποομάδας 5.2 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13%  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ των παρακάτω προϊόντων – ειδών :

 • ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κιλού,
 • ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1000gr),
 • ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓ/ΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΚΙΛΟΥ
 • ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ

3.2.3  της υποομάδας 5.3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ των παρακάτω προϊόντων – ειδών :

 • ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κιλού,
 • ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1000gr),
 • ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓ/ΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΚΙΛΟΥ
 • ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ

3.2.4 της υποομάδας 5.4 ΓΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ με ΦΠΑ 13% του παρακάτω προϊόντος είδους:

 •  ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 55-60 gr,

3.2.5 της υποομάδας 5.7 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% Γεύμα Αγάπης του παρακάτω είδους :

 • Ελαιόλαδο 5 λίτρων extra

Οι τεχνικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών Φύλαξης αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των (800.137,06€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου, των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α..

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 82958) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 24η Ιανουαρίου 2020 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΤ7ΙΩΨ9-Λ90

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΓΒΓΩΨ9-Α7Φ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

17/01/20

1. Διευκρινήσεις ΕΣΗΔΗΣ πατήστε εδώ

2. Διευκρινήσεις ΕΣΗΔΗΣ πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο