ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΚΟΙΠΑΔΑ

Print Friendly, PDF & Email
Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΚΟΙΠΑΔΑ», Α/με κριτήριο ανάθεσης:
1. Η προμήθεια για τα είδη των παρακάτω ομάδων θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή):

1α)Για την ΟΜΑΔΑ 1 ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1β) Για την ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη:

2.α της ΟΜΑΔΑΣ 3ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,

2.β της ΟΜΑΔΑΣ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ,

2.γ της ΟΜΑΔΑΣ 6 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.

3.Για τα είδη της ομάδας 5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ :

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της Ομάδας 5 Είδη Παντοπωλείου, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των περιπτώσεων 3.1 και 3.2:

3.1 Της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερης τιμής):

3.1.1. της υποομάδας 5.1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 13 % εκτός των παρακάτω προϊόντων – ειδών :

  •    ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 53-63 gr,
  •    ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 5ltr ΕΧΤΡΑ,

3.1.2. και της υποομάδας 5.3 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%

3.2 και της πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας,

3.2.1. για την υποομάδα 5.2 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ και συγκεκριμένα για τα προϊόντα – είδη:

  •    ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 κιλού,
  •     ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1000gr),
  •     ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓ/ΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΚΙΛΟΥ
  •    ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr

3.2.2. καθώς και για τα προϊόντα – είδη της υποομάδας 5.1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 13 %

  •    ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 53-63 gr,
  •    ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 5ltr ΕΧΤRΑ,                                                                                                                                                 

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη της Δ/νσης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  390.805,94 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 66506) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7ΔΦ5ΩΨ9-ΖΥΕ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6Θ9ΡΩΨ9-ΞΣΔ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο