Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Print Friendly, PDF & Email
Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΚΟΙΠΑΔΑ», Α/με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ομάδες 1 και 2, Β/με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τις ομάδες 3,4 και 6, Γ/ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής καθώς και μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο σύνολο της Ομάδας 5 Είδη Παντοπωλείου, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των περιπτώσεων 3.1 και 3.2.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 18/2017 μελέτη της Δ/νσης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  341.870,61 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 44036) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 04η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7ΚΤΕΩΨ9-7ΚΓ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΚΖΤΩΨ9-Χ2Δ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο