«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN»,

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN»συνολικού προϋπολογισμού 79.992,70 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), είτε για το σύνολο των προς προμήθεια  ειδών  είτε  για  την ΟΜΑΔΑ Α είτε  για  την ΟΜΑΔΑ Β.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια προϊόντων περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 3/2020 μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 91018) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 25η ΜΑΪΟΥ 2020 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , την Παρασκευή 29 ΜΑΪΟΥ 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας , μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 70.790,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  1.415,80 €.  

Όταν η προσφορά καλύπτει μέρος των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου των ομάδων  του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου μέρους αυτού, χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΔΔ3ΩΨ9-9ΕΔ

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC006654236

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6Δ0ΗΩΨ9-0ΗΖ

ΚΗΜΔΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης: 20PROC006654293

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο