Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του δήμου Αμαρουσίου στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014-2020 αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον δήμο Αμαρουσίου με κωδικό ΟΠΣ 5030262

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030262», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α, ΟΜΑΔΑΣ Β, ΟΜΑΔΑΣ Γ, ΟΜΑΔΑΣ Δ, ΟΜΑΔΑΣ Ε, ΟΜΑΔΑΣ Ζ και  της ΟΜΑΔΑΣ Η, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  85.436,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 92331) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Δευτέρα 15η Ιουνίου 2020 και Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 19η Ιουνίου 2020 και Ώρα 11:00 μ.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6Δ9ΦΩΨ9-1ΣΞ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΤΧΙΩΨ9-27Ζ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

10/06/20-Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο