ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου
 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ.

 
                                                                                                                                                                             

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 13/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Ειδικών Συνεργείων, Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (50.376,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (62.466,24 €) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 211125) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 25η Σεπτεμβρίου 2023 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

A/A

Κ.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α1:

20-6699.008

25.985,00€

519,7€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α2:

20-6699.008

1.858,00€

37,16€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:

27.843,00€

556,86€

 

ΟΜΑΔΑ Β:

20-7135.025

21.330,00€

426,6€

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:

21.330,00€

426,6€

 

ΟΜΑΔΑ Γ:

45-6699.001

1.203,00€

24,06€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:

1.203,00€

24,06€

Σύνολο Προϋπολογισμού

50.376,00€

1.007,52€

               ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 50.376,00€ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  1.007,52€.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, συνολικά δηλαδή για τουλάχιστον 9 μήνες από την  επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  8 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 6 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται παραρτήματα σε PDF και WORD και XML.    

9 – ΕΕΕΣ espd-request-v2

10 – espd-request-v2

11_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΕΡΓΑΛΕΙΑ_ΕΕΕΣ

12_ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙI_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11/09/2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΣΙΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο