Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Print Friendly, PDF & Email

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής των παραμέτρων της ομάδας Α ή της ομάδας Β ή και των δύο, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 39/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 39/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (45.979,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα επτά χιλιάδων δεκατριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (57.013,96€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 10:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω6ΞΡΩΨ9-ΥΘΧ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΜΕ5ΩΨ9-Χ2Τ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο