ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

 

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ΥΠΟΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Β και Γ και τη χαμηλότερη τιμή των προς προμήθεια ειδών για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Δ και  Ε.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμό 09/2021 μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 735.034,27 (ΟΜΑΔΑ Α: 336.970,00 € + ΟΜΑΔΑ Β: 247.965,84 €+ ΟΜΑΔΑ Γ: 38.192,00 € + ΟΜΑΔΑ Δ: 36.144,95 €+ ΟΚΟΙΠΑΔΑ ΟΜΑΔΑ Ε: 75.761,48 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και του ΝΠΔΔ ΟΚΟΙΠΑΔΑ.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 142487) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 04 Ιανουαρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 2 % της προεκτιμώμενης αξίας της προσφερόμενης ΟΜΑΔΑΣ / ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων – υποομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους  735.034,27 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  11.855,39 €

ΑΔΑΜ Προκήρυξης Ε.Ε. : 21PROC009569849

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC009577856

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6Ψ6ΠΩΨ9-Ν5Ο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε PDF και WORD

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο