ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Διεθνή) για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 521.358,37 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. , με κριτήρια ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για την κάθε μία ΥΠΟΟΜΑΔΑ  των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Β και Γ  και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Δ και Ε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 82540) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 27η Ιανουαρίου 2020 και Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εκατό ογδόντα (180)  από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΔΦΜΩΨ9-ΨΕ5

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 19PROC006069799

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΠΟ9ΩΨ9-ΓΔΖ

ΑΔΑΜ Περιληπτικής Διακήρυξης: 19PROC006070090

Επισυνάπτονται και παραρτήματα .

21/01/2020

1.Διευκρίνηση πατήστε εδώ

2.Διευκρίνηση πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο