ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της ομάδας 1 ή της ομάδας 2 ή και των δύο ομάδων μαζί. Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι τα υψηλότερα που μπορούν να γίνουν αποδεκτά στον διαγωνισμό στο σύνολο της κάθε ομάδας όχι όμως για το κάθε υπό προμήθεια είδος ξεχωριστά,   και προϋπολογισμού  74.631,88 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 14.444,88 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2019  Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), την 09η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών  από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΠΕ3ΩΨ9-Ζ9Ψ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 19PROC006047283

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ψ2ΔΔΩΨ9-413

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο