ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»συνολικού προϋπολογισμού 89.595,08 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της  προμήθειας.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια προϊόντων περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 47/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 85914) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 27η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , την Πέμπτη 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 72.254,10 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  1.445,08 €.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΣ42ΩΨ9-9Τ7

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC006403470

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΗ2ΟΩΨ9-ΞΙΞ

ΚΗΜΔΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης: 20PROC006403548

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο