ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»συνολικού προϋπολογισμού 39.583,90 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για όλες τις ομάδες προμηθειών.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια προϊόντων περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 15/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 96725) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 05η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , την Παρασκευή 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας , μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων  του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 35.030,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 700,60 €.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6Φ68ΩΨ9-946

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC007322791

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 68ΙΧΩΨ9-ΟΩ0

ΚΗΜΔΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης: 20PROC007322871

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο