Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων, εντύπων, μπλοκ κ.λπ. και χαρτιού εκτύπωσης σχεδίων

Print Friendly, PDF & Email

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων, εντύπων, μπλοκ κ.λπ. και χαρτιού εκτύπωσης σχεδίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 3/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 3/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και επτά λεπτών (59.989,07 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (74.386,45€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 22η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 64Κ9ΩΨ9-ΑΜΙ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΤ9ΗΩΨ9-ΖΗ6

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο