Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Lap Top»

Print Friendly, PDF & Email
Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (η χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Lap Top» και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των είκοσι ένα χιλιάδων τρακόσια ευρω (21.300,00 €)  πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού είκοσι  έξι  χιλιάδων τετρακοσίων  δώδεκα Ευρώ (26.412,00€)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο 2ο όροφο του Δημοτικού Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), στις εικοσι τρείς (23) του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία είκοσι δυο (22) Ιουλίου ημέρα Τέταρτη και ώρα 12:00 π.μ λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Προέδρου :  ΩΙ2ΙΟΚΙΛ-Κ8Ψ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  6ΗΡΒΟΚΙΛ-Μ03

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο