Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο«Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χαρτιού, γραφικής ύλης και εντύπων του Δήμου Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας ή ανά ομάδα, με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χαρτιού, γραφικής ύλης και εντύπων του Δήμου Αμαρουσίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1/2017 Μελέτη της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών  του Τμήματος Επιμελητείας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (59.588,27 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (73.889,45 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΨΖ7ΩΨ9-ΟΓΗ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 17PROC002245545

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7Ζ9ΧΩΨ9-26Τ

 

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο