Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου »

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο « Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου» , και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ (55.025,00  €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ (68.231,00  €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017  και ώρα 10:30 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :  ΩΥΒ4ΩΨ9-ΦΟΟ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  ΨΧΒΟΩΨ9-ΧΟ9

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο