Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

 

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 24 /2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

                 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (58.673,50 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (72.755,14 €).

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), την 24η του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών),, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

 

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΘΓΗΩΨ9-ΛΞ9

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΡΓΘΩΨ9-Γ5Λ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο