Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικού Κοιμητηρίου”

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικού Κοιμητηρίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

 

Το ειδος της υπηρεσίας αναφέρεται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 1/2017 Μελέτη της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών.

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προυπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εννιά ευρώ και δώδεκα λεπτών (56.409,12 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (69.947,31 €) .
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 3η του μηνός Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: ΩΝ43ΩΨ9-ΧΚΦ

ΑΔΑ Προκήρυξης: Ω2Ρ5ΩΨ9-ΗΦΒ

Επισυναπτόμενα Παραρτήματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο